26.03.23, 22:30

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Fot.: materiały prasowe

Wypadki przy pracy zdarzają się nawet mimo zapewnienia prawidłowych warunków pracy i szczegółowych procedur bezpieczeństwa. Nie zawsze winę za wypadek ponosi pracownik, jego pośpiech, rozkojarzenie czy brawura. Często odpowiedzialność za zaistnienie wypadku ponosi pracodawca lub inny pracownik. Przyczyną wypadku może być także niesprawna maszyna lub zła organizacja pracy.

Wypadek przy pracy i jego definicja

Wypadki przy pracy zdarzają się nawet mimo zapewnienia prawidłowych warunków pracy i szczegółowych procedur bezpieczeństwa. Nie zawsze winę za wypadek ponosi pracownik, jego pośpiech, rozkojarzenie czy brawura. Często odpowiedzialność za zaistnienie wypadku ponosi pracodawca lub inny pracownik. Przyczyną wypadku może być także niesprawna maszyna lub zła organizacja pracy.

W jakich przypadkach można ubiegać się o odszkodowanie i jakie warunki powinny zostać spełnione – o tym  wszystkim przeczytasz poniżej.

Wypadek przy pracyto nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć pracownika i nastąpiło w związku z wykonywaną pracą, zarówno w samym miejscu pracy, jak i  podczas wykonywania czynności i poleceń przełożonych poza siedzibą firmy, także w drodze do lub z pracy oraz podczas podróży, wyjazdów służbowych czy szkoleń.

Aby móc uzyskać odszkodowanie, wypadek przy pracy musi spełniać oba wskazane warunki – mieć przyczynę zewnętrzną i być związany z obowiązkami pracowniczymi. Jeśli więc spowodowany jest chorobą czy zasłabnięciem – nie spełnia definicji wypadku przy pracy.

Niezależnie od przyczyny wypadku, należy udzielić pomocy medycznej poszkodowanym, zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz poinformować przełożonych ustnie lub pisemnie o zdarzeniu. Obowiązkiem pracodawcy jest powołanie zespołu powypadkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego.

Zatwierdzony protokół jest doręczany poszkodowanemu pracownikowi oraz właściwemu inspektorowi pracy.  Pracownik musi zatwierdzić treść protokołu swym podpisem, jeśli nie zgadza się z jego zapisami powinien złożyć pisemne uwagi i zastrzeżenia na piśmie, zaś pracodawca powinien je rozpatrzyć w terminie 5 dni. 

W przypadku umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług sporządzana jest karta wypadku, która również upoważnia poszkodowanego do ubiegania się o świadczenia powypadkowe.

Odszkodowanie z ZUS

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy z ZUS zostaje przyznane, gdy spełnione zostaną poniższe warunki:

  • pracownik jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym
  • wypadek został uznany za wypadek przy pracy
  • poszkodowany pracownik doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • wypadek nie zaistniał wyłącznie z winy pracownika lub na skutek jego rażącego niedbalstwa

 Jeśli protokół potwierdza, iż doszło do wypadku przy pracy i nie był on spowodowany z wyłącznej winy pracownika, Poszkodowany może po zakończeniu leczenia ubiegać się o wypłatę świadczenia z ZUS. Uznanie, czy doszło do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu należy do lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS (w przypadku odwołania się lub zastrzeżeń do opinii lekarza orzecznika). Odszkodowanie wypłacane jest przez terenowy Oddział ZUS.

Należy pamiętać, że jeśli pracownik znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i  przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku – świadczenie z ZUS nie będzie należne.

Za wypadek w drodze do lub z pracy nie przysługuje wypłata jednorazowego odszkodowania z ZUS. Pracownik jednak ma prawo do świadczeń powypadkowych – pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

 Wymagana dokumentacja i czas likwidacji

By ubiegać się o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy konieczne jest zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej z prowadzonego procesu leczenia powypadkowego i rehabilitacji oraz uzyskanie zaświadczenia o stanie zdrowia i zakończeniu leczenia od lekarza prowadzącego (formularz OL-9, który jest ważny 30 dni). Dokumenty wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia i protokołem powypadkowym składa się w terenowym Oddziale ZUS. Po badaniu przez lekarza, ZUS ma 14 dni na zajęcie stanowiska i wydanie decyzji. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w terminie 30 dni od wydania decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania.

Jakiej wysokości świadczenia

Jednorazowe odszkodowanie przyznaje się w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - w 2022r jest to 1 133zł za każdy procent uszczerbku. W przypadku uznania całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji po wypadku przy pracy ZUS wypłaca kwotę w wysokości 19 819zł.

Do uzyskania jednorazowego odszkodowania uprawnieni są także małżonkowie i dzieci poszkodowanego, jeśli wskutek wypadku przy pracy poniósł on śmierć. W zależności od stopnia pokrewieństwa i ilości uprawnionych osób odszkodowanie może wynosić nawet do 100 000 zł.

Odszkodowanie od pracodawcy

Oprócz jednorazowego odszkodowania z ZUS możliwe jest także ubieganie się o wypłatę świadczenia uzupełniającego od pracodawcy. Odszkodowanie z polisy OC pracodawcy przysługuje pracownikowi, który doznał wypadku z winy lub przez zaniedbanie pracodawcy albo osoby, za którą on odpowiada (np. inny pracownik, kierownik, brygadzista, dyrektor itp.). Dochodzenie takiego świadczenia jest możliwe dopiero po wypłacie odszkodowania przez ZUS, Ubezpieczyciel uwzględnia bowiem wypłatę z ZUS przy ocenie należnego poszkodowanemu odszkodowania.

 Odszkodowanie uzupełniające z OC pracodawcy uwzględnia zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu oraz wszelkie konsekwencje zdrowotne, życiowe i zawodowe poszkodowanego. Jego wysokość uzależniona jest od wielu czynników, jednak oscyluje w granicach od 500 do 1500zł zł za każdy procent uszczerbku. Odszkodowanie w imieniu pracodawcy wypłaca jego Ubezpieczyciel, zaś oprócz zadośćuczynienia poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, ale również kosztów przekwalifikowania zawodowego czy rentę wyrównawczą.

 

Jak długo trwa dochodzenie roszczeń

Dochodzenie odszkodowania za wypadek przy pracy uzależnione jest przede wszystkim od terminu zakończenia leczenia, gdyż dopiero wtedy można rozpocząć procedury odszkodowawcze – najpierw uzyskanie odszkodowania z ZUS, następnie od ubezpieczyciela pracodawcy. Towarzystwo Ubezpieczeń powinno podjąć decyzję w terminie 30 dni od zgłoszenia roszczeń, nie dłużej jednak niż w przeciągu 90 dni. Oczywiście,jeśli nie zgadzamy się z wydaną decyzją przysługuje nam prawo złożenia odwołania (reklamacji), a nawet skierowanie sprawy na drogę sądową. W takich przypadkach warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika lub kancelarii odszkodowawczej, aby uzyskać należne odszkodowanie adekwatne do doznanej krzywdy.

Więcej informacji o wypadkach przy pracy i odszkodowaniach znajdziesz w PrawoiOdszkodowania.pl

Komentarze

Subskrybuj RSS: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 22.05.24

Ważna informacja dla biorących udział w konkursach na stronach portalmedialny.pl. 

do 20.05.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 16.05.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy