12.12.17, 11:00

Nowe zasady autoryzacji. Prawo prasowe po zmianach

Fot.: Pixabay.com, licencja otwarta

Zmiana ustawy  Prawo prasowe weszła w życie. Największe zmiany dotyczą autoryzacji. Publikujemy poniżej pełna wersję zmian w ustawie. 

Warszawa, dnia 27 listopada 2017 r.
Poz. 2173
USTAWA
z dnia 27 października 2017 r.
o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 2 i w art. 9 w pkt 1 wyrazy „Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” zastępuje się wyrazami „Rzeczypospolitej Polskiej”;
2) w art. 9 w pkt 2 i w art. 41 wyrazy „rad narodowych” zastępuje się wyrazami „organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego”;
3) w art. 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
       „2. Dziennikarz ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej, o których mowa w art. 12 ust. 1.
       3. Dziennikarz może nie zgodzić się na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji.”;
4) w art. 14:
   a) uchyla się ust. 2,
   b) w ust. 4 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 14a”;
5) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:
       „Art. 14a. 1. Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie.
       2. Dziennikarz informuje osobę udzielającą informacji przed jej udzieleniem o prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.
       3. Osoba udzielająca informacji niezwłocznie po uzyskaniu od dziennikarza informacji, o której mowa w ust. 2, zgłasza mu żądanie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.
       4. Osoba udzielająca informacji dokonuje autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:
   1) 6 godzin – w odniesieniu do dzienników,
   2) 24 godzin – w odniesieniu do czasopism
   – chyba że strony umówią się inaczej.
       5. Bieg terminów, o których mowa w ust. 4, rozpoczyna się od momentu przekazania w sposób wzajemnie uzgodniony tekstu dosłownie cytowanej wypowiedzi przewidzianego do publikacji w prasie osobie udzielającej informacji lub osobie przez nią upoważnionej, tak aby osoba ta mogła się zapoznać z treścią tego tekstu.
      6. Nie stanowi autoryzacji zaproponowanie przez osobę udzielającą informacji nowych pytań, przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi ani zmiana kolejności wypowiedzi w autoryzowanym tekście materiału przewidzianego do publikacji w prasie.
      7. W przypadku niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w terminach określonych w ust. 4 uznaje się, że dosłownie cytowana wypowiedź została autoryzowana bez zastrzeżeń.”;
6) uchyla się rozdział 3;
7) w art. 20 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyraz „wojewódzkim” zastępuje się wyrazem „okręgowym”;
8) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
       „3. Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma nie może być osoba skazana za zbrodnię wymienioną w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.2)), jeżeli nie upłynął okres 10 lat od zakończenia odbywania kary, oraz osoba skazana za występek tego samego rodzaju, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zakończenia odbywania kary, osoba skazana za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także osoba, która co najmniej trzykrotnie była karana za przestępstwa określone w niniejszej ustawie. Organ rejestracyjny w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych może zwolnić redaktora naczelnego od wymogu posiadania obywatelstwa polskiego.”;
9) po art. 49a dodaje się art. 49b w brzmieniu:
       „Art. 49b. 1. Kto publikuje dosłownie cytowaną wypowiedź bez umożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania autoryzacji na zasadach określonych w art. 14a
       – podlega karze grzywny.
       2. Karze, o której mowa w ust. 1, nie podlega, kto publikuje wypowiedź identyczną z udzieloną przez osobę udzielającą informacji.”;
10) art. 54c otrzymuje brzmienie:
       „Art. 54c. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 45 i art. 49b, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.3)).”.
       Art. 2. Do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
       Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. poz. 324, z 1989 r. poz. 187, z 1990 r. poz. 173, z 1991 r. poz. 442, z 1996 r. poz. 542, z 1997 r. poz. 554 i 770, z 1999 r. poz. 999, z 2001 r. poz. 1198, z 2002 r. poz. 1271, z 2004 r. poz. 1181, z 2005 r. poz. 377, z 2007 r. poz. 590, z 2010 r. poz. 1228 i 1551, z 2011 r. poz. 459, 934, 1204 i 1660, z 2012 r. poz. 1136 oraz z 2013 r. poz. 771.

Komentarze

Powiązane

21.02.18, 22:00
| prasa » informacje
Pomocnik Historyczny tym razem o Rewolcie 1968
28 lutego br. ukaże się nowy „Pomocnik Historyczny POLITYKI Rewolta 1968” opowiadający o pokoleniowym buncie, kontrkulturze i rewolucji obyczajowej.
21.02.18, 15:00
| prasa » informacje | internet » informacje
Bauer testuje nowy magazyn Netfilm
Wydawnictwo Bauer testuje nowy koncept, wprowadzając do sprzedaży magazyn „Netfilm”, skierowany do użytkowników platform VOD. 
21.02.18, 13:00
| prasa » informacje
Małgorzata Domagalik nową autorką L’OFFICIEL POLSKA
Małgorzata Domagalik od najbliższych numerów będzie publikować w "L’OFFICIEL POLSKA" oraz nowym "L’OFFICIEL HOMMES POLSKA" (Kustra Group) rozmowy z przedstawicielami świata kultury.
21.02.18, 11:00
| prasa » informacje
70 lat magazynu Przyjaciółka. Trzy okładki do wyboru i patronat Małżonki Prezydenta PR
22 lutego br. do kiosków trafi jubileuszowe wydanie „Przyjaciółki”. Czytelnicy będą mieli do wyboru trzy różne okładki z Katarzyną Dowbor, Ewą Wachowicz i Barbarą Kurdej-Szatan. 
16.02.18, 15:00
| prasa » dodatki do gazet
Atlas chmur i pogody z Gazetą Wyborczą
We wtorek i w środę, 20 i 21 lutego br. razem z „Gazetą Wyborczą” będzie można kupić dwie części „Atlasu chmur i pogody” - ilustrowanego przewodnika po zjawiskach atmosferycznych.
16.02.18, 12:00
| prasa » informacje | internet » informacje
Magazyn VOGUE ma wyróżniać się w sieci formą
14 lutego br., jednocześnie z pierwszym drukowanym numerem magazynu „VOGUE”, ruszył serwis Vogue.pl. 
16.02.18, 08:00
| prasa » informacje
Vogue promował debiut w 15 lokalizacjach w Polsce
Na polskim rynku zadebiutował magazyn „Vogue Polska”. Z tej okazji 14 lutego br. na ulicach największych miast w Polsce można było spotkać mobilne kawiarenki Vogue Cafe, które częstowały przechodniów gorącą czekoladą i promowały magazyn.
15.02.18, 21:01
| prasa » informacje
Murator z dodatkiem o smogu mocno promowany w TV
Marcowy numer „Muratora” (od 15 lutego br. na rynku) ukazał się ze specjalnym dodatkiem „Ogrzewanie bez smogu”. To poradnik skierowany do osób, którym zależy na poprawie jakości powietrza w Polsce, i które chcą ogrzewać swoje domy w sposób ekologiczny.
13.02.18, 16:00
| prasa » dodatki do gazet
Numizmat z wizerunkiem Ignacego Jana Paderewskiego z Gazetą Wyborczą
14 lutego br. razem z „Gazetą Wyborczą” (Agora) będzie można kupić numizmat z podobizną wybitnego męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego. 
13.02.18, 12:00
| prasa » informacje
Vogue Polska debiutuje. 364 stron objętości pierwszego numeru
14 lutego br. to data wejścia na rynek „Vogue Polska”. Pierwszy numer magazynu zbudowany jest wokół projektu artystycznego Juergena Tellera. 
Subskrybuj RSS działu prasa: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 23.03.18

Do zdobycia jeden egzemplarz książki. 

do 22.03.18

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 21.03.18

Do zdobycia jeden egzemplarz gry planszowej.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 99 PLN netto.

Http://www.Autodoc.PL